08 de juliol 2013

Edicte Ajuntament de Montagut i Oix reforma del Mas la Quera de Talaixà.

Ajuntament de Montagut i Oix reforma del Mas la Quera de Talaixà promogut per Inversiones Repisol S. L.

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 126 – 2 de juliol de 2013 Núm. 7617 Ajuntament de Montagut i Oix (Garrotxa)
Edicte sobre informació pública d’un projecte en sòl no urbanitzable.


De conformitat amb el que disposa la disposició transitòria quinzena i l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, el projecte i la documentació que l’acompanya per a la reforma del Mas la Quera de Talaixà al municipi de Montagut i Oix, promogut per Inversiones Repisol S.L., a fi que qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents.
L’expedient es pot consultar a la secretaria d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres de 8h. a 15h.
 

Montagut, 21 de juny de 2013 Mònica Boix Pagès Alcaldessa

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada